2019 Presbyterians Today Lenten Devotional, Vietnamese

Awakening to God’s Beauty

Visio Divina (nhìn hình trong tinh thần cầu nguyện) – Hướng dẫn Suy gẫm